Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

i. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost AMI, spol.s r.o. , IČO:46358773, DIČ: CZ46358773, se sídlem Klamovka 2051, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, Provozovna: AMI, spol.s r.o.,  Nerudova 47, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 13261 jako prodávající (dále jen „AMI, spol.s r.o..“, nebo „Prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také společně jako „Smluvní strany“) na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem loutek, elektronických souborů/digitálního obsahu a licencí k nim, kurzů, publikací a vstupenek na loutková divadelní představení prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.marionettes.com a www.loutky.cz. (dále také jako „e-shop“).

ii. Tyto VOP upravují zejména stanovení podmínek koupě, dodání, platebních podmínek a poskytování dalších souvisejících služeb a právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož cílem je uzavření takové kupní smlouvy.

iii. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP.


iv. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jednotlivých jazykových verzí má přednost verze česká.

v. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

vi. Prodávajícím prodávané loutky jsou opravdu jedinečné. Jedná se o malá, ručně vyráběná umělecká díla. Marionetou se pro účely těchto VOP rozumí (i) hotová marioneta nabízená Prodávajícím v katalogu a/nebo (ii) marioneta vyrobená Prodávajícím, případně i ve spolupráci s dalšími výrobci, na zakázku pro Kupujícího dle jeho přání. iii). Předmětem prodeje může být také elektronický soubor pro 3D tisk marionety, jednotlivé součásti pro výrobu marionety, kurz související s loutkami, publikace a rovněž vstupenky na loutková divadelní představené (společně dále také jako „Zboží“). Všechno nabízené Zboží podléhá autorskému zákonu a jeho upravování, kopírování a šíření bez souhlasu autora je zakázáno. Stejné ustanovení platí i pro veškerý webový obsah.

vii. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2. Kupní smlouva

i. Internetový obchod www.marionettes.cz, nebo www.loutky.cz, přináší kompletní seznam běžně dodávaného Zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží. Zobrazovaná dostupnost Zboží je orientační a, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto Kupující včas informován. Zejména dražší loutky necháváme vyrobit až na základě objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  

ii. Kupující vybere Zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle (dále jen „Objednávka“). Než Kupující závazně potvrdí Objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu, tak i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Tato odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

iii. Podmínkou platnosti elektronické Objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.

iv. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, nebo poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo/licenci k ní. Kupující se zavazuje, že Zboží/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva (dále jen „Kupní smlouva“) je uzavřena okamžikem odesláním Objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím Objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Objednávka musí obsahovat alespoň množství, celkovou kupní cenu a přesnou specifikaci objednávaného Zboží, tj. například katalogové číslo nebo název loutky/kurzu/souboru/divadelního představení. V případě objednání zboží na zakázku je přílohou Objednávky zakázkový list.

v. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

vi. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

vii. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce e-shopu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího, nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

viii. Fakturu obsahující základní údaje Kupní smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při Objednávce.

3. Kupní cena a platební podmínky

i. Katalog na e-shopu obsahuje informace o Zboží včetně uvedení aktuálních cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží zasílané v rámci EU jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady (dále jen „Kupní cena“). Ceny zboží posílaného mimo EU jsou uvedeny bez daně, a mouhou být příslušnými úřady vyměřeny kupujícímu k zaplacení zpětně. Prodávající je oprávněn ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou Kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. 


ii. Cena Zboží objednávaného na zakázku bude stanovena dohodou Smluvních stran v návaznosti na vytvoření návrhu vzhledu Zboží, který bude součástí zakázkového listu.

iii. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu nad rámec ceny Zboží náklady na jeho dodání Kupujícímu (viz část 4. VOP Doprava), přičemž Prodávající sdělí předpokládanou výši těchto nákladů Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy.

iv. Je povinností Kupujícího ověřit si cenu Zboží včetně poplatků za dopravné a poplatků za platbu ještě před odesláním Objednávky.


v. Odesláním, případně podpisem Objednávky Kupující potvrzuje souhlas s kupní cenou za objednané Zboží a úhradou nákladů spojených s dodáním Zboží na určenou adresu.

vi. Pokud není Kupní smlouvou ujednáno jinak, Kupující Kupní cenu uhradí nejpozději k okamžiku převzetí Zboží buď v hotovosti při převzetí zboží, nebo na bankovní účet Prodávajícího,  který  mu  Prodávající  sdělí  spolu  s potvrzením Objednávky prostřednictvím  e-mailu nebo  jiným  vhodným  způsobem a nebo prostřednictvím platební brány (PayPal nebo GP WebPay).

vii. Úhrada Kupní ceny po částech (tzv. na splátky), jakož i započtení zálohy na Kupní cenu je možná na základě dohody Smluvních stran.

viii. Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy, zejména (nikoli však pouze) v případech, kdy je Zboží vyráběno na zakázku, nebo objednávku. Údaj o výši zálohy a její splatnosti se uvede v Objednávce nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Smluvní strany souhlasí, že byla-li dohodnuta záloha, není Prodávající povinen započít s výrobou či úpravou objednaného Zboží dříve, než bude záloha zaplacena a dále, že pokud dojde k pozdnímu zaplacení zálohy, prodlužuje se o dobu tohoto zpoždění lhůta pro výrobu, úpravu a dodání Zboží. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující nezaplatí zálohu ve stanovené výši a včas, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to odesláním oznámení  o odstoupení Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně na jeho korespondenční adresu uvedenou v Objednávce.

4. Dodání Zboží

i. Zboží si Kupující vyzvedne buď osobně u Prodávajícího, nebo mu bude dodáno na adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce/registračním formuláři. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen Zboží při dodání převzít. Předpokládané datum dodání Zboží sdělí Prodávající Kupujícímu.

ii. Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se Zboží za odevzdané okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. Prodávající upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60-dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.

iii. Poplatky za dodání Zboží jsou založeny na jeho hmotnosti a vzdálenosti doručování. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak zjistit výši poplatků za dodání Zboží je vytvoření Objednávky pomocí nákupního košíku, kde se automaticky vypočítá výše nákladů do více než 80-ti destinací po celém světě. AMI, spol.s r.o.si vyhrazuje právo požadovat na Kupujícím doplacení poplatků za dodání Zboží, pokud budou skutečně vynaložené náklady na dodaní Zboží vyšší, než Kupujícím doposud uhrazené. O této skutečnosti bude Kupující Prodávajícím včas informován.

iv. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

v. Poplatky za balení dle zvyklostí Prodávajícího a manipulaci nejsou účtovány.


vi. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s náhradním způsobem doručení.

vii. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží.

viii. V případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit Prodávajícímu a vady či poškození zásilky řádně zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace). V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Zboží nebo vzniku škody na e-mailu: info@czechmarionettes.com s přiložením vyplněného reklamačního listu. Po obdržení výše uvedených skutečností, Prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

ix. Kupující je povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k použití Zboží.

x. Je-li Kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží, přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny a převzetím Zboží od dopravce.

xi. Není-li Kupující spotřebitelem, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu předáním vybranému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému dopravci. Na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází vlastnické právo ke Zboží úplným zaplacením Kupní ceny a okamžikem předání Zboží dopravci. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží vybranému dopravci pro přepravu do místa určení uvedeného v Objednávce.

5. Práva z vadného plnění

i. Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

ii. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží: (i) má Zboží takové vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal v katalogu, (ii) se Zboží hodí ke stanovenému účelu, (iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze (iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

iii. Je-li Kupujícímu dodáno vadné Zboží, a došlo tak k podstatnému porušení smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího Zboží, (ii) na odstranění vady opravou Zboží, (iii) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.

iv. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz níže.

v. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží, nebo dodáním nového Zboží.

vi. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

vii. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady Zboží původně dodané.

viii. Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

ix. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí Zboží.

Práva za vadu, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí se však nevztahují:

  • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
    vyplývá-li to z povahy věci.

x. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

xi. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, ani pokud jsou vady výsledkem běžného opotřebení Zboží (nebo jejích dílů), nebo způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost Zboží vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu.

xii. Kupující  –  spotřebitel  je  oprávněn  uplatnit  práva  z vadného plnění,  které  se  vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

xiii. Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je nedílnou součástí VOP Prodávajícího. Uzavřením Kupní smlouvy a převzetím Zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

xiv. K posouzení vad bude přijato jen takové Zboží, které bude čisté tak, aby v posouzení práv z odpovědnosti za vady nebránily obecné zásady hygieny.

xv. Kupující je povinen zdržet se užívání Zboží ihned poté, co zjistí, že je na Zboží vada.

xvi. Prodávající není povinen přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu Zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání Zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6. Odstoupení od smlouvy

i.  Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

a.i) V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

Spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy o:
poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu tj. zejména Zboží vyrobeného na zakázku;
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

a.ii) V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku se Kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v původním stavu Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

a.iii) V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

a.iv) Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

ii. Odstoupení v ostatních případech

i) Bude-li Prodávajícím umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená Kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

ii) Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené Zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení Zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení Zboží do prodeje.

iii) Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

iv) Prodávající je povinen obstarat objednané Zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak ani v dodatečně přiměřené lhůtě po výzvě ze strany Kupujícího, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě jsou obě Smluvní strany povinny vrátit si vzájemná plnění ve lhůtě 14 dní ode dne dojítí odstoupení do právní sféry Prodávajícího.


iii. Odstoupení ze strany Prodávajícího

i) Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že Kupující porušil Kupní smlouvu podstatným způsobem.  Za podstatné porušení se pro účely Kupní smlouvy považuje prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny více než 21 dnů po době splatnosti, nebo porušení autorských práv ze strany Kupujícího.

ii) Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání či nedostupnosti Zboží, anebo když Prodávající či výrobce, nebo dodavatel součásti Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající o těchto skutečnostech bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v Objednávce a, nedohodne-li se s Kupujícím na dodání jiného Zboží, vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

7. Pojištění

i. E-shop www.marionettes.cz nabízí pojištění veškerého Zboží. Výše pojistného činí 5% z uvedené Kupní ceny Zboží (bez nákladů na přepravu a před zdaněním).

ii. Pojištění se vztahuje na výměnu nebo opravu všech poškozených částí Zboží.

iii. Pokud se rozhodnete toto pojištění zásilky neuhradit, vezměte na vědomí, že Prodávající neodpovídá za Zboží, které přijde poškozené. Všechno Zboží je bezpečně a řádně zabaleno tak, aby přečkalo dlouhou přepravu bez poškození, nicméně se jedná o Zboží, které je náchylné k poškození během přepravy.

iv. Kupující je povinen si objednanou zásilku vždy prohlédnout před dopravcem, protože na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. V případě, že je obal poškozen (pomačkaný, roztrhaný, atd.), Kupující sepíše s dopravcem formulář o poškození zásilky.

v. Prodávající nese odpovědnost za Zboží do momentu předání přepravní společnosti. Po předání Zboží přepravní společnosti bude Kupujícímu zaslán informační e-mail se sledovacím číslem a odkazem, na kterém je možné zásilku sledovat.

vi. Všechno Zboží zasíláme s úložní dobou 30 dní. V případě, že si Kupující v tomto termínu Zboží nevyzvedne, Zboží se automaticky vrací zpět k Prodávajícímu. Pokud si Kupující přeje poslat Zboží znovu, je nutné, aby uhradil nové poštovné.

vii. V případě, že si Kupující již nepřeje zásilku znovu poslat, a odstoupit od smlouvy, je povinen Prodávajícímu uhradit poštovné a náklady spojené s vyřízením Objednávky.

8. Kupní smlouvy ve specifických případech

i. Užívání elektronického obsahu, STL soubory apod.

i) Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u Prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, která Prodávajícímu vznikla, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

ii) Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.

ii. Starožitná loutka

i) Prodávající nabízí k prodeji také Zboží s označením “starožitná loutka”, jenž má charakter zboží použitého a může být způsobilé mít sběratelskou hodnotu, být umělecky či historicky cenné nebo být z jiného důvodu vzácné (dále jen „Starožitná loutka”.

ii) Je- li předmětem prodeje Starožitná loutka, bere Kupující na vědomí, že z povahy takové věci vyplývá, že se jedná o věc použitou ve smyslu ustanovení § 2167 písm. c) NOZ a, že tak není Kupující oprávněn uplatit právo z vad ve smyslu ust. § 2165 NOZ.

U Starožitné loutky tedy není možné uplatnit 24 měsíční záruku na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Starožitná loutka měla při převzetí Kupujícím.
Vadou Starožitné loutky není její opotřebení nebo opotřebení její součásti ani omezení či zánik její původní funkčnosti, nebyl-li před uzavřením Kupní smlouvy takový stav nebo vlastnost Kupujícím výslovně vymíněn nebo Prodávajícím výslovně deklarován.

9. Závěrečná ustanovení

i. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

ii. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

iii. V případě, že  dojde  ke  vzniku  spotřebitelského  sporu  z  Kupní  smlouvy  mezi  Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, včetně sporu souvisejícího s vyřízením reklamace dle reklamačního  řádu  Prodávajícího,  který  se  nepodaří  vyřešit  vzájemnou  dohodou,  může spotřebitel  podat  návrh  na  mimosoudní  řešení  takového  sporu  určenému  subjektu mimosoudního  řešení  spotřebitelských  sporů,  kterým   je   Česká   obchodní   inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem na adrese Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, e-mail adr@coi.cz. Související informace lze nalézt na adrese www.adr.coi.cz.

iv. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 6. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

v. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů jsou upraveny v souladu s platnou a účinnou legislativou ve zvláštním dokumentu, který je k dispozici stejně jakou tyto VOP a jejich součásti v sídle a provozovnách Prodávajícího, nebo elektronicky na www.marionettes.com. a www.loutky.cz.

Pin it